Loading ....
Szkoła Podstawowa Nr 76 im. 13 Dywizji Strzelców Kresowych w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 76 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Poezji 5
04-994 Warszawa
tel: (22) 872 92 71
e-mail: sp76@edu.um.warszawa.pl

 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych

w Szkole Podstawowej Nr 76 im. 13 D.P.S.K.                          w Warszawie                

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017r. poz. 671)

Statut Szkoły Podstawowej im 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych w Warszawie

 

 1

 

Zasady zapisu do klasy sportowej

1. Kandydatem do klasy czwartej sportowej może być:

1) uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej Nr 76 im. 13 D.P.S. w Warszawie na wniosek rodziców (załącznik nr 1)

2) uczeń, który wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,

3) uczeń, który wykaże się ogólnym bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym orzeczeniem wydanym przez Przychodni Sportowo-Lekarskiej (załącznik nr 2,

4) uczeń innej szkoły podstawowej, który ukończył klasę trzecią i wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego.

2. Do Szkoły przyjmuje się kandydata spoza obwodu Szkoły, pod warunkiem, że Szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy Szkoły.

3. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o nie przyjęciu dziecka do Szkoły.

4. Lista osób przyjętych do oddziału sportowego zostanie podana do wiadomości zainteresowanych w dniu 30 czerwca.

§ 2

 

Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

2. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,

b) nauczyciele wychowania fizycznego prowadzący zajęcia w danym roczniku

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna:

a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,

b) prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,

c) przeprowadza międzynarodowy test sprawności fizycznej (załącznik nr 3):

  1) próba szybkości – bieg na 50 m, punktacja od 1do 12,

  2) próba skoczności – skok w dal z miejsca, punktacja od 1do 12,

  3) próba mocy – wyskok dosiężny, punktacja od 1 do 12,

  4) próba siły – rzut piłką palantową, punktacja od 1 do 12,

  5) próba zwinności –  bieg 4x10 m, punktacja od 1 do 12,

  6) próba wytrzymałości – bieg na 300 m, punktacja od 1do 12,

  7) siady z leżenia na plecach w czasie 30 s,

  8) sprawdzian z podstaw piłki ręcznej, punktacja od 1do 12,

 d) termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej podaje się na stronie internetowej    szkoły i tablicy informacyjnej,

 e) udostępnia wyniki z testu sprawności fizycznej,

 f) ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy czwartej sportowej.

4. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list.

5. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

6. Wymagana dokumentacja dziecka przyjętego do klasy sportowej:

a) wniosek o przyjęcie do klasy sportowej (załącznik nr 1)

b) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydanego przez lekarza medycyny sportowej.

c) świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej,

d) zgoda obydwojga Rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej (załącznik nr 4) i wynikającymi z tego obowiązkami ucznia.

 

 

§ 3

 

Obowiązki ucznia klasy sportowej.

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w Szkole.

2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin.

3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie.

4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła.

5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczenia się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.

6. Uczniowie klas sportowych za niewłąściwe zachowanie mogą być zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem).

7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego oraz wyników w nauce              i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu                    z wychowawcą klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora Szkoły do klasy „niesportowej”.

8. W przypadku niekwalifikowania się do dalszego szkolenia ze względów zdrowotnych na wniosek dyrektora szkoły, nauczyciela wychowania fizycznego, wychowawcy klasy lub rodzica uczeń może zostać przeniesiony do klasy „niesportowej” - ogólnodostępnej

9. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności ( kłopoty ) wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora za zgodą rady pedagogicznej mogą być przenoszeni do klasy „niesportowej”-ogólnodostępnej.

10. Decyzję o przeniesieniu ucznia w formie pisemnej przekazuje się rodzicom, prawnym opiekunom.

11. Rodzicom , prawnym opiekunom przysługuje prawo odwołania się od decyzji o przeniesieniu ucznia klasy sportowej do klasy „niesportowej” – ogólnodostępnej do dyrektora szkoły w terminie 7 dni. Dyrektor Szkoły do rozpatrzenia odwołania powołuje komisję w składzie:

- nauczyciel wychowania fizycznego

- wychowawca klasy

- pedagog

- wicedyrektor

Komisja na podstawie analizy dokumentów ( decyzja lekarska, protokoły stwierdzające brak dyspozycji ucznia ) podejmuje decyzję w terminie 7 dni. Decyzja Komisji jest ostateczna

12. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania

powyższego regulaminu.

 

 

Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 29.11.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Załącznik nr 1

 

Warszawa, dn.__________20__     r.

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

            Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 76 im. Nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych w Warszawie, do klasy czwartej o profilu sportowym.

Dane o kandydacie:

1.      Imię i nazwisko kandydata:__________________________________________

 

data urodzenia:___________________________________________________

 

PESEL kandydata (w przypadku braku seria i numer paszportu lub innego dokumentu) _____________________________________________________

 

2.      Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:

________________________________________________________________

 

3.      Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata:

________________________________________________________________

 

4.      Adres poczty elektronicznej i numeru telefonu rodziców kandydata:

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

Załączniki:

1)      Orzeczenie lekarskie;

2)      Pisemna zgoda rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Załącznik nr 2

 

 

ORZECZENIE LEKARSKIE O ZDOLNOSCI DO UPRAWIANIA SPORTU

 

            Zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu

stwierdzam, że:

……………………………………………………………………………………………                                                                                                 (imię i nazwisko ucznia)

PESEL: ………………………………    …………………………………………………..  .                                                                                               (data urodzenia)

jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań do nauki w klasie sportowej o profilu                                  gry zespołowe.

Wzrost: ………..……….cm, waga:………………….kg

Data badania:……………………………………….

…...............……………………………

(podpis lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej                                                                 lub innego uprawnionego lekarza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Załącznik nr 3

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej

1. Próba szybkości (bieg na 50 m)

Wykonanie: na komendę "na miejsca" badany ustawia się przed linią startu w pozycji wykrocznej, na sygnał gwizdkiem wybiega, starając się pokonać dystans w jak najkrótszym czasie.

2. Próba skoczności (skok w dal z miejsca)

Wykonanie: badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią - lekkie pochylenie tułowia, ugięcie nóg z równoczesnym zamachem ramion dołem w tył - wymach ramion w przód - energiczne odbicie obunóż od podłoża i skok jak najdalej.

3. Próba mocy – wyskok dosiężny

Wykonanie:
potarcie czubków palców kredą i zaznaczenie palcami na podziałce zaznaczonej na ścianie miejsca dosięgu. Odsunięcie się od ściany na odległość zapewniającą wykonanie swobodnego zamachu. Przysiad z zamachem ramion w tył - wyskok z odbicia obunóż w górę z jednoczesnym wyciągnięciem ramiona w górę - dotknięcie jak najwyżej podziałki palcami. Dwa skoki próbne

5. Próba zwinności (bieg wahadłowy 4 x 10 m)

Wykonanie: przygotowanie miejsca próby z dwiema liniami odległymi od sienie o 10 metrów z zaznaczonymi na nich zewnętrznie półkolami o promieniu 50 cm. Wysoki start w półkolu przed linią 1 - bieg do drugiego półkola na linii 2 w którym są dwa klocki - zabranie jednego klocka - bieg z nim z powrotem na linie startu - położenie klocka w półkolu - bieg po drugi klocek - powrót i położenie klocka w półkolu przed linią 1.

6. Próba wytrzymałości (bieg na 300 m)

Wykonanie: na komendę "na miejsca" badany ustawia się przed linią startu w pozycji wykrocznej, na sygnał gwizdkiem wybiega, starając się pokonać dystans w jak najkrótszym czasie.

7. Siady z leżenia na plecach w czasie 30 s.

Wykonanie: w leżeniu na plecach nogi ugięte w kolanach pod kątem 90 stopni, stopy rozstawione na odległość 30 cm od siebie, ręce splecione palcami i ułożone pod głową - partner w klęku między stopami leżącego  przyciska je do materaca - leżący na sygnał wykonuje siad, dotyka łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia tak , by umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem i znowu wykonuje siad bez odpychania się łokciami od materaca

8. Sprawdzian z podstaw piłki ręcznej

Wykonanie: badany będzie oceniany za umiejętność prowadzenia piłki kozłując po slalomie, podania i przyjęcia piłki w miejscu i w ruchu, rzut do bramki z biegu

 

                                                                                                                                              Załącznik nr 4

 

…………………………………………………………                                             

                        (Imię i nazwisko ucznia)

………………………………..                                                                                                     .                             (klasa)

 

 

ZGODA RODZICA

 

            Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka do klasy czwartek sportowej w Szkole Podstawowej nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych                                      w Warszawie, w której prowadzone będzie szkolenie sportowe w dyscyplinie sportu gry zespołowe.
Oświadczam, że znane mi są wymagania zawarte w regulaminie rekrutacji do klasy sportowej. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielem wychowania fizycznego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833)

 

 

 

…………………………………………………………………                                                        .               (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

 

    

 

 


 

 

 

Pokaż informacje o artykule