Loading ....
Szkoła Podstawowa Nr 76 im. 13 Dywizji Strzelców Kresowych w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 76 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Poezji 5
04-994 Warszawa
tel: (22) 872 92 71
e-mail: sp76@edu.um.warszawa.pl

 

Sekretariat szkoły:

1.      Księga uczniów

2.      Księgi ewidencji uczniów

3.      Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

4.      Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę

5.      Rejestr wydanych kart rowerowych

6.      Rejestr wydanych upoważnień

7.      Rejestr opinii i orzeczeń

8.      Ewidencja wyjść służbowych

9. Rejestr decyzji dyrektora szkoły (zwolnienia z wychowania fizycznego, zwolnienia ze sprawdzianu, odroczenie lub przyspieszenie obowiązku szkolnego, ).

 

Kadry:

Pracownicy pedagogiczni:

1.      Wykaz pracowników pedagogicznych

2.      Rejestr wydanych legitymacji służbowych

3.      Ewidencja wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

4. Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych

5.      Rejestr nieobecności w pracy

6.      Ewidencja zwolnień lekarskich

 

Pracownicy niepedagogiczni:

1.      Wykaz pracowników administracji i obsługi

2. Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi

3.      Kartoteki wydanej odzieży ochronnej

4.      Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły

 

Dyrektor:

1.      Rejestr uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej

2. Rejestr protokołów i księgi protokołów posiedzeń rad pedagogicznych

 

Wicedyrektor:

1.  Rejestr rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw

 

Kierownik świetlicy:

1.      Rejestr upoważnień do odbioru dzieci i uczniów ze świetlicy

2.      Rejestr kart zapisu dzieci do świetlicy

 

Dokumenty związane z BHP:

1.      Rejestr wypadków pracowniczych

2.      Rejestr wypadków uczniowskich

 

 

Udostępnianie informacji publicznej:

Szkoła Podstawowa Nr 76  udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Szkoły Podstawowej Nr 76  m.st. Warszawy zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), są udostępniane na pisemny wniosek.

Wniosek w formie pisemnej należy składać w siedzibie szkoły lub przesłać:

-  na adres pocztowy: ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa

-  lub faxem na nr 22/ 872 - 11 – 45

 

Wniosek w postaci e - maila należy kierować na adres poczty elektronicznej:

 

sp76@edu.um.warszawa.pl

 

 

Pokaż informacje o artykule