Loading ....
Szkoła Podstawowa Nr 76 im. 13 Dywizji Strzelców Kresowych w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 76 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Poezji 5
04-994 Warszawa
tel: (22) 872 92 71
e-mail: sp76@edu.um.warszawa.pl

 

 
Szkoła Podstawowa nr 76  imienia 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
 
 
Na pieczęciach szkoły używana jest nazwa szkoły w pełnym brzmieniu.
 
Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 
Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 
Podstawą prawną działalności Szkoły jest:

1. Uchwała nr XLV/1081/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą

Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), zwana dalej ustawą, oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w tym  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego;

3. Statut szkoły.

 

 

Pokaż informacje o artykule